4.7 op 5, gebaseerd op 105 recensies

Algemene voorwaarden

 1. Het is de klant verboden mede te helpen met het tewerkgesteld personeel, dit om reden van de ongevallenverzekering en de waarborg op de werken. De klant kan aanwijzigingen geven om de werken goed te laten verlopen.
 2. De klant zal bij iedere wijziging der werken zich onmiddellijk in verbinding stellen met de aannemer.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele niet doorbroken verstoppingen. Onze prestaties zullen te allen tijde in rekening worden gebracht.
 4. Onze prijzen zijn vaste minimumprijzen en kunnen nooit, hetzij geheel of gedeeltelijk, teruggevorderd worden.
 5. Werkuren in meer worden gerekend vanaf het verstrijken van het eerste uur. Werkuren worden gerekend per begonnen uur.
 6. Onze aansprakelijkheid voor elke contractuele of buitencontractuele vordering, voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst, is in ieder geval beperkt in zijn geheel tot de waarde van de respectievelijke bestelling. Alle vorderingen die deze aansprakelijkheidsbeperking overschrijdingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De klant erkent uitdrukkelijk dat deze aansprakelijkheidsbeperking redelijk en proportioneel is in het licht van de schade die zij op het ogenblik van het ondertekenen van deze Voorwaarden, voorziet of inschat te kunnen lijden.
 7. Wij zijn enkel aansprakelijk voor de directe schade. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn tegenover de klant voor o.m. (i) indirecte schade of verlies of gevolgschade, (ii) economisch verlies of gederfde winst; (iii) schade geleden door derde partijen waarvoor de klant aansprakelijk wordt gesteld; (iv) boetes van derde partijen, zowel contractueel of buitencontractueel, of (v) verlies van actuele of toekomstige winst, interest, omzet, toekomstige besparingen of bestellingen of schade aan de goodwill in verband met of voortvloeiend uit een bestelling. De bovenvermelde beperkingen zijn niet van toepassing ingeval van opzet of grove fout in hoofde van ons of onze aangestelden en/of lasthebbers, of indien dwingende (inter)nationale wetgeving of regelgeving dergelijke uitsluitingen niet toestaan.
 8. Eventuele beschadiging aan buizen, deksels, vloeren, roosters en ander materiaal, op de werf aanwezig, kunnen niet ten onze laste gelegd worden, tenzij onze arbeiders uitdrukkelijk melden dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werken en de beschadiging of tenzij wanneer de schade voortvloeit uit opzet of grove fout in hoofde van ons en onze aangestelden en/of lasthebbers of indien dwingende (inter)nationale wetgeving of regels een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking niet toelaten.
 9. Onze firma is tijdens het uitvoeren van de werken niet verantwoordelijk voor schade aangericht binnen en buiten de gebouwen door wateroverlast, bevuilen en besmeuren door slijk, aal of dergelijke, tenzij onze arbeiders uitdrukkelijk melden dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werken en de beschadiging of tenzij wanneer de schade voortvloeit uit opzet of grove fout in hoofde van ons en onze aangestelden en/of lasthebbers of indien dwingende (inter)nationale wetgeving of regels een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking niet toelaten.
 10. Het verwijderen en/of afnemen van toiletten/wc’s behoort niet tot ons dienstenpakket. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij wanneer de schade voortvloeit uit opzet of grove fout in hoofde van ons en onze aangestelden en/of lasthebbers of indien dwingende (inter)nationale wetgeving of regels een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking niet toelaten.
 11. Bij graafwerken dient de klant ons voor aanvang van de werken schriftelijk op de hoogte te brengen van de eventuele aanwezigheid van alle nutsleidingen (gas, elektriciteit, water, …).
 12. In geval van overmacht, zijn wij gerechtigd het contract, zonder enige nadere verplichting van onze zijde, als vervallen te beschouwen.
 13. De facturen en voorlopige rekeningen zijn contant betaalbaar.
 14. Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten op ten belope van 1.25 % per maand tot en met de algehele betaling. Dit artikel is niet van toepassing op een consument in de zin van artikel I.1. WER.
 15. De factuurbedragen, die onbetaald gebleven zijn op de vervaldag zullen bovendien ten titel van schadeloosstelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % met een minimum van 100 €, zulks onverminderd de verwijlintresten, de innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Dit artikel is niet van toepassing op een consument in de zin van artikel I.1. WER.
 16. Voor zover de klant een consument is in de zin van artikel I.1. WER zullen er pas interesten en een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van een eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument. Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de consument.
 17. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld na het verstrijken van de termijn zoals bedoeld in artikel 7.4 is de consument een nalatigheidsinterest verschuldigd tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties én een forfaitaire schadevergoeding van (i) 20 € als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 € is (ii) 30 € vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 € en 500 € als het verschuldigde saldo tussen 150,01 € en 500 € is, (iii) 65 € vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

 18. Voor zover de klant een consument betreft in de zin van artikel I.1. WER zal éénzelfde schadeloosstelling worden voorzien voor zover wij in gebreke blijven onze prestaties (naar behoren) uit te voeren.

 19. De facturen zijn te betalen door de ondertekenaar van het ondernemingscontract. Iedere persoon of maatschappij, die bestellingen plaatst met verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig art. 5.106 B.W., en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.

 20. Onze werknemers zijn niet bevoegd om kwijting te verlenen.

 21. Wij behouden ons het recht voor, voorschotten of waarborgen te eisen van onze klanten en werken te weigeren.

 22. Al onze contracten kunnen aangepast worden bij loonsverhoging, stijging der index of stijging van de BTW.

 23. De fiscale lasten vallen steeds ten laste van de klant.

 24. Eventuele klachten betreffende geschil in rekeningen of werkzaamheden moeten op straffe van verval, binnen de tien dagen per aangetekend schrijven worden overgemaakt.

 25. Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.

 26. Door ons de werken toe te vertrouwen, verbindt de klant zich deze voorwaarden integraal te aanvaarden. Andersluidende voorwaarden binden ons alleen wanneer en voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 27. Onze waarborg heeft slechts waarde na volledige betaling van het bedrag van de factuur.

 28. Indien wij genoodzaakt zijn bij de klant, om onze werken uit te voeren, zijn oprit of erf op te rijden, op het voet- of fietspad te staan, zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan mazouttanken, putten, deksels, boordstenen, voet- en fietspaden, bestrating en bovenleidingen, tenzij wanneer de schade voortvloeit uit opzet of grove fout in hoofde van ons en onze aangestelden en/of lasthebbers of indien dwingende (inter)nationale wetgeving of regels een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking niet toelaten. Wij zijn eveneens niet verantwoordelijk voor het belemmeren van de tramsporen.

 29. De klant dient er vooral voor te zorgen dat de ter ruimen putten, rioleringen en het werkterrein bereikbaar en desgevallend ontgraven zijn, op straffe van aanrekening van een forfait, wegens vertraging of nutteloze verplaatsing.

 30. Uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden door ons verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht. Via info@aquajet-vlerick.be kan je vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Wat onze klanten vertellen

Ook een opdracht voor ons?

Wenst u meer informatie over onze ruimdiensten, tarieven en onderhoudscontracten? Stuur ons dan gerust een mailtje. Voor dringende interventies neemt u best telefonisch contact op.